Opettajan kelpoisuus ja palkka

Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetuksi opettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot (3.11.2005/865)

Palkka maksetaan OVTES:n mukaan, ellei muuta ole sovittu. Kansalaisopiston opettajia koskee osio F, liite 11 määrittelee palkan, työajan ja muun työvelvollisuuden.

Vakituisille viranhaltijoille palkka maksetaan kuukausittain. Tuntiopettajien palkanmaksu tapahtuu työsopimuksessa määriteltyjen ja toteutuvien kurssituntien mukaan kuukausittain opettajainkokouksessa ilmoitetun mukaisesti . Palkanmaksun perusteena on päiväkirja, joka tulee palauttaa opiston toimistoon annetussa aikataulussa.