Opetuksen toteutus

Kansalaisopiston lukuvuosi ajoittuu syyskuusta huhtikuun loppuun ajoittuvalle ajanjaksolle. Syyslukukaudella opetusta järjestetään pääsääntöisesti 11 viikkoa ja kevätlukukaudella 13 viikkoa.Koulujen syyslomaviikolla (vk 42) ja talvilomaviikolla (vk 9) ei järjestetä opetusta, ellei opettajan kanssa toisin sovita. Kurssien alkamis- ja päättymisajankohdat on syytä tarkistaa kurssikohtaisesti opinto-ohjelmasta ja työsopimuksesta.

Opettaja vastaa omien kurssiensa suunnittelusta. Jokaisesta kurssista laaditaan etukäteen kurssisuunnitelma, jossa määritellään kurssin laajuus, sisältö ja aikataulu.  Kurssin alkaessa tavoitteita ja sisältöä tarkennetaan yhdessä kurssilaisten kanssa. Opiskelijoiden yksilölliset tavoitteet tulee huomioida aina, kun se on mahdollista kurssin kokonaisuuden puitteissa.

Opettaja vastaa siitä, että kokoontumisviikkoja / kokoontumiskertoja pidetään työsopimuksessa sovitun mukaisesti ja kurssille varatun tuntimäärän mukaan. Työsopimukseen merkittyjä tuntimääriä ei saa ylittää ilman rehtorin lupaa.

Toimisto lähettää opettajalle esitäytetyn päiväkirjan, johon on merkitty ennakkoon ilmoittautuneet opiskelijat. Mikäli kurssille tulee opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut ennakkoon, opettaja lisää hänet päiväkirjaan ja ohjaa hänet lisäksi ilmoittautumaan kurssille joko netti-ilmoittautumisen kautta tai puhelimitse opiston toimistoon. Mikäli kurssin opiskelijamäärä kurssin kuluessa vähenee alle minimin (7 opiskelijaa), opettajan on otetteva yhteyttä opiston toimistoon.

Päiväkirja täytetään jokaiselta kurssilta erikseen. Päiväkirjasta tulee käydä ilmi opetuspäivät, opetustunnit, opiskelijat sekä opetuksen sisältö. Mikäli opettaja ei ole pitänyt kaikkia työsopimuksessa määriteltyjä tunteja, tämä huomioidaan palkassa.

Päiväkirjat ovat palkanmaksun perusta ja ne tulee toimittaa allekirjoitettuna opiston toimistoon välittömästi kurssin päätyttyä.